Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

politikar3_fskportal2011-2015

Kommunestyret er kommunen sitt øvste styrande organ med 27 representantar. Ein har høve til å fylgja møta direkte ved å klikka seg inn på Bømlo kommune si nettside - Politikk - Kommunestyre nett-tv. 

I tillegg til kommunestyret, er den politiske leiinga samansett slik:

Formannskapet med 9 representantar

Utval for oppvekst, kultur og idrett med 9 representantar

Utval for helse og omsorg med 9 representantar

Utval for areal og samferdsel med 9 representantar

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet, representerer kommunen i ulike samanhengar og er bindeleddet mellom politikk og administrasjon.

Lenke politiske utval:

Link til heimeside

Laster...