Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkiv, sakshandsamar og leiar

Fellessekretariatet har ansvar for å:

 • motta, åpna, sortera, stempla, journalføra og skanna all inngåande post
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetsikra at sakshandsamar si registrering er korrekt
 • journalføra eigenproduserte dokument
 • frankera utgåande post

 

Sakshandsamer har ansvar for å:

 • levera personleg adressert post, anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post , til fellessekretariatet for journalføring
 • ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem
 • kontrollera at rett offentlegheitsvurdering er gjort
 • sikra at all dokumentproduksjon vert registrert i sak- arkiv systemet ePhorte eller i eit fagsystem
 • avskriva inngåande og interne dokument som er handsama
 • leggja utgående brev i konvolutt og levera til fellessekretariat for frankering.
 • Avslutta arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama

Leiar har ansvar for å:

 • kontrollera at sak er tildelt rett sakshandsamar
 • kontrollera offentlegheitsvurdering
 • sjå til at restanselister vert følgde opp
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivaretekne
Laster...