Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

politikar3_fskportal2011-2015

Kommunestyret er kommunen sitt øvste styrande organ med 27 representantar. Ein har høve til å fylgja møta direkte ved å klikka seg inn på Bømlo kommune si nettside - Politikk - Kommunestyre nett-tv. 

I tillegg til kommunestyret, er den politiske leiinga samansett slik:

Formannskapet med 9 representantar

Frå 21. oktober 2019 vart utval for oppvekst, kultur og idrett og utval for helse og omsorg nedlagt.

Nye utval vart oppretta:

Utval for levekår 7 representantar

Utval for næring, innovasjon, idrett og kultur 7 representantar

Utval for natur, klima og miljø 7 representantar

Utval for areal og samferdsel med 7 representantar

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet, representerer kommunen i ulike samanhengar og er bindeleddet mellom politikk og administrasjon.

Lenke politiske utval:

https://www.bomlo.kommune.no/politikk/

Laster...