Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Bømlo kommune er organisert i ein to-nivås modell med kommunedirektør, assisterande rådmann for tida lagt til eine komunalsjefstillinga, tre kommunalsjefar, samt verksemdsleiarar med resultat-, budsjett- og personalansvar. Kommunedirektøren er kommunen sin øvste administrative leiar. Kommunalsjefane har kommunedirektøren sin mynde.

Administrativ organisering - sjå link til kommunen si heimeside.

Organisasjonskart - https://x12.ksx.no/system.php?item=20002200&ok=2bz453fqtjdm7g9

Kommunale AS
Bømlo kommune har eige aksjeselskap som tek seg av drift og vedlikehald av vatn- og avløpsanlegg i kommunen - Bømlo vatn- og avløpsselskap as. Sidan juni 2008 har kommunen også eige aksjeselskap som tek seg av drift og vedlikehald av kommunen sine utleigebustader - Bømlo kommunale eigedomsselskap as,  Viergo AS (tidl. Bømlo Industrier AS) 100% eigd frå 2017.

I tillegg er Bømlo kulturhus eit kommunalt foretak oppretta i 2005. 

Eigarinteresser i andre selskap og føretak.

Bømlo vegselskap AS 46,67%, Moster Amfi- og kyrkjehistoriske Senter AS 50%, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS 19,55%, Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS 12,5%, Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS 7,69%, Krisesenter Vest IKS 6,69%, Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS 35,10%, Opero AS 19,26%, Atheno AS 3,88%, Sentralidrettsanlegget AS 51%, Haukelivegen AS 2,44%, Sunnhordlandsambandet AS 0,01% og Finnås Kraftlag SA.

Laster...