Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkiv, sakshandsamar og leiar

Fellessekretariatet har ansvar for å:

 • motta, åpna, sortera, stempla, journalføra og skanna all inngåande post
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetsikra at sakshandsamar si registrering i samband med oppretting av ny sak eller journal er korrekt - kontrollere eller føre på rett klassering etter arkivnøkkel og endre status på sak til "under behandling"
 • kontrollera saker som sakshandsamar har merka som ferdig og endre saksstatus til avslutta.
 • journalføra eigenproduserte dokument
 • frankera utgåande post
 • kontroll over elektronisk sendt post - sending med feil - korrigere/rette saman med eller på vegne av sakshandsamar

 Arkivtenesta i ytre einingar har ansvar for å:

 • motta, åpna, sortera, stempla, journalføra og skanna all inngåande post
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • journalføra eigenproduserte dokument
 • frankera utgåande post

Sakshandsamer har ansvar for å:

 • levera personleg adressert post, anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post, til fellessekretariatet for journalføring
 • ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem
 • kontrollera at rett offentlegheitsvurdering er gjort
 • sikra at all dokumentproduksjon vert registrert i sak- arkiv systemet ePhorte/Elements eller i eit fagsystem
 • avskriva inngåande og interne dokument som er handsama
 • leggja utgående brev i konvolutt og levera til fellessekretariat for frankering.
 • ekspedera elektronisk all post som er mogeleg med løysinga SvarUt
 • kontrollere at elektronisk sending er vellukka
 • Endre status for arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama til status F.

Leiar har ansvar for å:

 • kontrollera at sak er tildelt rett sakshandsamar
 • kontrollera offentlegheitsvurdering
 • sjå til at restanselister vert følgde opp
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivaretekne
Laster...